https://host.kozuchi.net/にて公開中の小槌のバージョンを 3.0.1 に上げました。