https://host.kozuchi.net/にて公開中の小槌のバージョンを 3.0.0 に上げました。また、運用サーバを移行しました。