https://host.kozuchi.net/にて公開中の小槌のバージョンを 2.2.3 に上げました。